SZCZYPTA WIEDZY

Regulamin konkursu Dzień Matki

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ MATKI”

Sporządzony w dniu 7 maja 2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu [zwanym dalej “Konkursem”], jest Marta Górska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Górska, ul. Szmaragdowych Żuków 7, 05-540 Zalesie Górne, NIP 1180293256 [zwana dalej „Organizatorem”].

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szmaragdowe oraz www.instagram/szmaragdowe_zuki [zwanymi dalej odpowiednio “Fanpage FB” i „Fanpage IG”].

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą aktywne konto w serwisie Facebook.com i/lub Instagram.com, oraz która zaakceptowała niniejszy Regulamin [dalej: „Uczestnik”].

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z odbiorem nagrody w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy oraz bliscy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą [dalej: „Nagroda”] w Konkursie jest zestaw kosmetyków marki Szmaragdowe Żuki, składający się z kremu do twarzy Tilia oraz serum antyoksydacyjnego Cerasus, zapakowanych łącznie w ozdobne opakowanie prezentowe. Łączna wartość nagrody wynosi 300 zł.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego [dalej: „post konkursowy“] na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora oraz na portalu Instagram na profilu Organizatora.


2. Konkurs trwa od dnia 7 maja 2019 r. od chwili publikacji postu konkursowego przez Organizatora do dnia 10 maja 2019 r. godz. 12:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) najpiękniejszych życzeń dla swojej Mamy z okazji Dnia Matki.

2. Komentarz może zostać zamieszczony pod postem na Facebooku i/lub na Instagramie.

3. Pod postem można zamieścić tylko jeden komentarz (jeden pod postem na Facebooku i jeden pod postem na Instagramie).

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadania opisanego w § 5 Regulaminu.

3. Publikacja komentarza konkursowego jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu Konkursu.

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Regulaminu przez Uczestników Konkursu

§ 7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

2. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którzy zbierze największą liczbę polubień pod swoim komentarzem. Liczy się łączna liczba polubień uzyskanych na Facebooku i na Instagramie, jeśli treści komentarzy na FB i IG są identyczne. Przez polubienie na Facebooku rozumie się kliknięcie tylko następujących emotek:
Przez polubienie na Instagramie rozumie się kliknięcie serduszka.

3. Liczba polubień jest liczona na dzień 10 maja 2019 na godz. 12:00.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu do posta konkursowego na Facebooku oraz na Instagramie w dniu 13 maja 2019 o godzinie 12:00

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku i/lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie (w ciągu 36 godzin od poinformowania go o wygranej) w wiadomości prywatnej informacji z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikom do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 6 powyżej.

9. Nagroda zostanie wysłane na koszt Organizatora ź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych składowych nagrody.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook oraz Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka oraz Instagrama;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook oraz Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook oraz Instagram.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Zwycięzcy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.

3. Zwycięzca mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Dzień Matki z dnia 07.05.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2019 r. i obowiązuje do dnia zakończenia procedur konkursowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.szmaragdowezuki.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów